• II Vispārējie
  latviešu Dziesmu
  svētki
  1880

  Nosaukums

  II Vispārējie latviešu Dziesmu svētki (tolaik – Otrie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki) norisinās 1880. gadā Rīgā no 17. līdz 20. jūnijam. Tos rīko Rīgas Latviešu biedrība. Kopkori veido 69 kori (1624 dziedātāji), tos pavada 25 mūziķu pūtēju orķestris. Koru virsdiriģenti ir Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle.

  Salīdzinot ar I Dziesmu svētkiem, nedaudz kuplāks ir kļuvis latviešu autoru skaits. Līdzās brāļiem Cimzēm un Baumaņu Kārlim stājas divi jauni mūziķi – Jurjānu Andrejs (1856–1922) un Oskars Šepskis (1850–1914).

  Aizvērt

  Virsdiriģenti

  Uz augšu

  Svētku programmas

  Dziesmas nosaukums
  Komponists / Apdares autors
  Teksts
  Ak Jeruzaleme, mosties Svante Gustavs Dīcs (1670-1723) Korālis
  Gods Dievam augstībā Morics Hauptmanis (1792-1868) Sv.rakstu vārdi
  Tas Kungs ir Dievs Vilhelms Bergners jun. (1837-1907)
  Mūsu Tēvs debesīs Baumaņu Kārlis (1835-1905) Mateja evanģ. 6: 9-14
  Neizsmeļams ir Kungs Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847)
  Kas staigā Visaugstākā garīgā ceļus Bernhards H. Kleins (1793-1832)
  Es teikšu to Kungu Ernsts Frīdrihs Gēblers
  Dies irae no Rekviēma Volfgangs Amadejs Mocarts (1756-1791)
  Tās debesis izteic no oratorijas Pasaules radīšana Jozefs Haidns (1732-1809)
  Dievs, sargi ķeizaru cariskās Krievijas himna Aleksandrs Ļvovs (1798-1870) Vasilijs Žukovskis (atdz. Juris Caunītis)
  Latviski lai atskan dziesmas! Baumaņu Kārlis (1835-1905) Lapas Mārtiņs
  Svētku maršs A. Trūbe
  Ak puķīt', tavu noskumšan' Oskars Šepskis (1850-1915) Ziņģe
  Rīga dimd Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Ej, saulīte, drīz pie Dieva! Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma
  Ozolīti, zemzarīti Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma
  Div' dūjiņas gaisā skrēja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma
  Teci, teci, kumeliņi Oskars Šepskis (1850-1915) Tautas dziesma
  Tev, latvi, mirdzošs dziesmu rīts Johanness Bešnits (1825-1880) K.Kalniņš
  Baltvaidzīte, sārtlūpīte Balduins Nūss Krievu tautasdziesma
  Kūru vīri, latvju dēli A.Rubecs Fricis Brīvzemnieks
  Nu nakti ceļā dosimies Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847)
  Un kādā pavasar' naksniņā Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847)
  Uz viņu kapa Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847)
  Līgo dziesmas - 10 melodiju virkne/ Jāņu dziesmas Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Pavasara nakts Konradīns Kreicers (1780-1849) Lapas Mārtiņs
  Trimpula Baumaņu Kārlis (1835-1905) Auseklis
  Nu ar Dievu, Vidzemīte [Nu ar Dievu, Vid(Kur)zemīte] Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Dieva gods/ Tā debess slavē 1873 Ludvigs van Bēthovens

  Dziesmas nosaukums
  Komponists / Apdares autors
  Teksts
  Uz augšu

  II Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens (1880)

  19. jūnijs

  No Rīgas Latviešu biedrības nama līdz II Dziesmu svētku ēkai Jēkaba laukumā

  “Ap plkst. pieciem gājiens sākās no biedrības nama iziedams. Pa priekšu gāja kara mūzika, tad svētku jeb Līgo karogs, uz kura pirmais krīvs pie ziedokļa apakš kupla ozola stāvēdams paceltā rokā ozola zaru tura ar laipni nopietno vaigu it kā arī priekš šiem dziedāšanas svētkiem no Dieva labu izdevību lūdz. Šo Līgo karogu nes viens kurzemnieks, viens vidzemnieks un viens rīdzinieks, pavadīti no 6 svētku kārtībniekiem. Pēc šiem gāja svētku komiteja, tad abi svētku dziedāšanas vadoņi pēc kuriem nāca Rīgas Latviešu biedrības karogs, ko divi stalti karognesēj nesa un viens svētku kārtībnieks pavadīja. .. Pēc šī karoga gāja daiļās latviešu zeltenes dārgās baltās drēbēs tērpušās, izgreznojušās gan ar zilām, gan ar zaļām, gan ar sarkanām lentēm, kā lapiņas drebēdamas, kā rozītes ziedēdamas. Šīm nu piebiedrojās dziedātāju kori pa 6 dziedātājiem rindām, katrs koris ar savu karogu pa priekšu, kas saulē ar saviem jaukajiem izšuvumiem un izrakstiem laistīt laistījās, plivināt plivinājās – vadīts no sava kora vadoņa. Gājiena vidū spēlēja otrs kara mūzikas koris. Dziedātāju koru rinda bija alfabētiski sastādīti. Aiz visiem koriem nāca atkal svētku kārtībnieki. Nepārredzamā mīlīgā rindā tas vilkās, kā strauja upe tecēdama, no Latviešu biedrības nama projām pa Suvorova ielu, Troņmantinieku bulvāri, Aleksandra ielu, Basteja bulvāri, Smilšu un Jēkaba ielu.”

  (Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs. Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti). 1880. 34.–35. lpp.)

  (Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti). 1880.)

  Uz augšu

  Digitalizētie resursi

  Uz augšu
  Uz augšu
  Uz augšu
  Uz augšu
  1802 Kauguru nemieri
  1914 I Pasaules kara sākums
  1918 I Pasaules kara beigas
  1931 VII Vispārējie latvieši Dziesmu svētki
  1933 VIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki
  1934 Kārļa Ulmana valsts apvērsums
  1938 IX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki
  1939 1939
  1940 1940
  1941 1941
  Uz augšu