• I Vispārējie
  latviešu Dziesmu
  svētki
  1873

  Koru kustība, kas Vidzemē bija sākusies pirms dažiem desmitiem gadu, un tai sekojošās dziesmu dienas Dikļos (1864), kā arī citviet Vidzemē, un pirmās dziesmu dienas Kurzemē Dobelē (1870) vainagojas 1873. gadā ar I Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem (tolaik – Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki) no 26. līdz 29. jūnijam, ko rīko Rīgas Latviešu biedrība. Kopkori veido 45 kori (1003 dziedātāji) un 16 Irlavas skolotāju semināra orķestra dalībnieki. Šie svētki iedibina tradīcijas, kas nav zudušas līdz mūsdienām – svētku gājiens, karogi, virsdiriģentu institūts, diriģentu zižļi, kopkora koncerts, koru kari, dziesmu svētku dalībnieku nozīmītes, svētku blakus sarīkojumi, goda mielasti un balles.

  Kori nāk galvenokārt no Vidzemes, un tajos dominē vīru balsis. Koru virsdiriģenti ir Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Svētku atklāšanas ceremonijā Rīgas Latviešu biedrības zālē tiek ienests Līgo karogs, ko pavada krāšņa procesija. “Papriekšu ienāca zālē seši jaunekļi, goda sargi ar sarkanbaltām krūts lentēm pušķoti. Tad nāca deviņas kundzes. Pēc tam jaunais svētku karogs, ko Latviešu biedrības priekšnieks un divi runas vīri nesa. Karogam no pakaļas nāca apgādātājas, deviņas jaunkundzes, un visupēdīgi atkal seši goda sargi.” (Grauzdiņa, Ilma. Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. 2004. 35. lpp.). Sarīkojuma beigās abiem virsdiriģentiem tiek dāvāti sudrabā rotāti diriģenta zižļi.

  Aizvērt

  Virsdiriģenti

  Uz augšu

  Dziesmas nosaukums
  Komponists / Apdares autors
  Teksts
  Dievs kungs ir mūsu stiprā pils Mārtiņš Luters Korālis
  Celies un top' apgaismota Kristians Palmers
  Dievs kungs, Dievs kungs Bernhards H. Kleins (1793-1832)
  Jūs pasaul's vārti Kristofs Vilibalds Gluks Dāvida 24. dziesma
  Dievs ir tā mīlīb' O .H. Engels
  Mūsu tēvs Kristians Heinrihs Rinks Sv.rakstu vārdi
  Kungs, dod mums sirsnīg' iekārot F. Dammass
  Teic, mana dvēsele to Kungu Ernsts Frīdrihs Gēblers
  Tēvijas dziesma Baumaņu Kārlis (1835-1905) Lapas Mārtiņs
  Saules meita kroņus pina Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Es dziedāju, man jādzied Francis Abts (1819-1885)
  Kas tie tādi, kas dziedāja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma
  Daugavas zvejnieku dziesma Baumaņu Kārlis (1835-1905) Fricis Brīvzemnieks
  Balta puķe Jānis Neilands (1831-1900) Tautasdziesma
  Maza biju, neredzēju Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma
  Zēns un roze Francis Šūberts (1797-1828) Johans Volfgangs Gēte
  Kur mājo mana meitiņa Dāvids Cimze (1822-1872) Ziņģe
  Karavīri bēdājās Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Līgo laiva uz ūdeņa Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma
  Rīta svētums Francis Abts (1819-1885)
  Dievs, sargi ķeizaru cariskās Krievijas himna Aleksandrs Ļvovs (1798-1870) Vasilijs Žukovskis (atdz. Juris Caunītis)
  Rīga dimd Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Nu ar Dievu, Vidzemīte [Nu ar Dievu, Vid(Kur)zemīte] Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma
  Dieva gods/ Tā debess slavē 1873 Ludvigs van Bēthovens
  Jāņa dziesma Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma

  Dziesmas nosaukums
  Komponists / Apdares autors
  Teksts
  Uz augšu

  I Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens (1873)

  28. jūnijs

  No Rīgas Latviešu biedrības nama līdz Ķeizardārzam

  “Pēc šīs rindas stājās visi uz iešanu uz Ķeizara dārzu. Katra kora priekšgalā stājās vadonis un karoga nesējs un tad dziedātāji pa četri blakām. Iešana bija nolikta no biedrības nama pa Suvorova ielu, Troņmantnieku un Aleksandra bulvāriem un pa Veišu dambi uz Ķeizara dārzu.

  Pašā priekšgalā jāja žandarmi; tad gāja kara mūziķi; tad nesa Latviešu biedrības karogu, tam biedrības priekšnieki, runasvīri un goda vīri līdzi gāja. Tad gāja seši kārtībnieki un tiem pakaļ nesa svētku karogu. Nu nāca svētku komiteja, tad abi svētki diriģenti un tiem pakaļ viss dziedātāju pulks, pēc augšā uzzīmētas rindas. Pašā pēdējā galā gāja atkal kārtībnieki. Pašā vidū šai garā virtenē bija otrs kara mūziķis. Kad svētku karogu iz biedrības nama iznesa, tad sāka mūziķis spēlēt un visi citi karogi vicināt. Tūkstošiem stāvēja ļaudis gar abām ielas pusēm. Tāpat pie Ķeizara dārza tūkstošiem klausītāju dziedātājus jau gaidīja. Dziedātāji, Ķeizara dārzā nonākuši, gāja uz tribīni nolika savus karogus tai ap katru pusi. Pēc maza atpūšanās laika iesākās koncerts.”

  (Pirmie vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873. 1873. 21.–23. lpp.)

  (Pirmie vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873. 1873.)

  Uz augšu

  Digitalizētie resursi

  Uz augšu
  Uz augšu
  Uz augšu
  Uz augšu
  1802 Kauguru nemieri
  1914 I Pasaules kara sākums
  1918 I Pasaules kara beigas
  1931 VII Vispārējie latvieši Dziesmu svētki
  1933 VIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki
  1934 Kārļa Ulmana valsts apvērsums
  1938 IX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki
  1939 1939
  1940 1940
  1941 1941
  Uz augšu